Audyty AEO

Jedną z najważniejszych dziedzin naszej działalności jest wspomaganie Państwa biznesu w zakresie obrotu towarami i usługami z krajami trzecimi. Na poziomie praktycznym oznacza to tworzenie takich koncepcji i rozwiązań, które usprawnią i przyśpieszą działanie firmy, obniżą koszty jej funkcjonowania, a także zwiększą bezpieczeństwo podejmowanych decyzji poprzez możliwość kontroli i nadzoru nad procesem realizacji. Podstawowym i jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania jest Państwa wiarygodność wobec instytucji państwowych oraz otoczenia biznesowego. W tym celu Komisja Europejska wyszła naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców tworząc instytucję Autoryzowanego Operatora Ekonomicznego (Authorised Economical Operator – AEO). Instytucja stosunkowo mało znana w Polsce, jednakże szeroko doceniana  i stosowana przez firmy europejskie. Szacuje się, że ok. 10% polskich przedsiębiorców taki status posiada, w krajach zachodnich proporcje te są odwrotne.

Około 90% niemieckich firm realizujących obrót towarowy z krajami trzecimi (tzw. nieunijnymi) posiada świadectwo AEO – nie jest to tylko sprawa prestiżu, ale także ekonomiki całego procesu sprzedaży i logistyki – od procesu wytwórczego u producenta do ostatecznego magazynu odbiorcy. W proces ten bardzo mocno wpisują się procedury narzucone przez przepisy prawa celnego – zgłoszenie celne, przedstawienie towaru do kontroli, bezpieczeństwo i ochrona zarówno w sferze fizycznej, jak i informatycznej.

Spełnienie wymogów podyktowanych przepisami prawa celnego w zakresie Autoryzowanego Operatora Ekonomicznego daje dalej przedsiębiorstwu możliwość między innymi samodzielnego realizowania zadań w zakresie stosowania właściwych procedur celnych zarówno w wywozie, jak i przywozie, korzystania z ułatwień i odroczeń w płatnościach należności celno-podatkowych, zgłaszania towarów do procedur celnych poza godzinami pracy urzędowania organów celnych, możliwość tworzenia magazynów czasowego składowania, możliwości korzystania z gospodarczych procedur celnych, jak skład celny, procedury uszlachetniające.

To nie tylko wyzwanie organizacyjne dla podmiotu, ale przede wszystkim wielka oszczędność czasu, znaczne ograniczenie kosztów obsługi, w tym kosztów transportu, pewność obrotu. Nie bez znaczenia jest także fakt, że administracje celne Chińskiej Republiki Ludowej  oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki uznają pozwolenia AEO jako w pełni potwierdzające wiarygodność unijnych eksporterów.

Czym jest AEO? Jest to pozwolenie wydawane przez administrację celną kraju członkowskiego Unii Europejskiej, które potwierdza, że przedsiębiorstwo spełnia określone wymogi prawa  między innymi w zakresie wypłacalności i wiarygodności finansowej,  procedur wewnętrznych gwarantujących wysoką jakość i sprawność działania, całej sfery związanej z bezpieczeństwem, ochroną, wysokim poziomem kompetencji pracowników.

Obecnie dostępne są dwa warianty takiego pozwolenia:
AEO/S – ochrona i bezpieczeństwo – sprawdzanie wymogów pod kątem szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ochrony (systemy informatyczne, programy komputerowe, ochrona fizyczna przedsiębiorstwa, wszelkie procedury związane z bezpieczeństwem fizycznym i cyberprzestrzeni)
AEO/C – uproszczenia w zakresie procedur celnych – sprawdzanie kompetencji zawodowych związanych z przestrzeganiem przepisów prawa celnego i podatkowego, posiadanie właściwego oprogramowania, zdolności zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa procedurom, ładunkom, jednostkom cargo.
Każde przedsiębiorstwo może starać się i posiadać oba pozwolenia.
Specjalizujemy się w przeprowadzaniu audytów, tj. weryfikacji i analizy działalności przedsiębiorstw, które stanowią podstawę przy podejmowaniu decyzji związanych z możliwością uzyskania i korzystania z instytucji AEO. Jednak nie ograniczamy się tylko do działań analitycznych – jesteśmy praktykami, podejmujemy więc rzeczywiste działania w przedsiębiorstwach dostosowując ich działalność do wymogów AEO, dzięki którym korzystanie z takiej instytucji będzie możliwe.
Jeżeli jesteś już posiadaczem takiego pozwolenia wydanego przed 01 maja 2016 roku, zapewne wiesz, że w najbliższym czasie każde takie przedsiębiorstwo zostanie objęte przez administrację celną ponowną oceną spełniania kryteriów AEO w świetle nowych przepisów prawa celnego. Nasza oferta skierowana jest także i do Państwa – zweryfikujemy dotychczasowy certyfikat oraz dostosujemy go do obowiązujących przepisów prawa bez utraty posiadanych z tego tytułu uprawnień i ułatwień.